mail@sinoutskerke-baarsdorp.nl

Heerlijk Plantrecht

heerlijke rechten

Het heerlijk plantrecht is het recht om (de eigendom van) beplantingen te hebben op grond die aan een ander toebehoort. Dit heerlijk recht komt in Zeeland voor als ambachtsgevolg en hangt vaak samen met het recht van etting (schapendrift).

In Zeeland was de ambachtsheer tevens eigenaar van alle grond die binnen het ambachtsheerlijke gebied lag. Later zijn hiervan percelen grond verkocht, waarna de ambachtsheer eigenaar bleef van de dijken, wegelingen en zijkanten der wegen.

Dit was ook in Sinoutskerke en Baarsdorp het geval: Voorgaande eigenaren hadden letterlijk kilometers aan dunne stroken wegzijkanten in hun bezit. Deze wegzijkanten zijn tussen 1980 en 2000 allemaal verkocht. Dit ambachtsheerlijk recht is in de ruilverkavelingsacte van 1980 geëerbiedigd.

Heerlijkheden Sinoutskerke en Baarsdorp, moderne historie!