mail@sinoutskerke-baarsdorp.nl

Recht van eendenkooi

heerlijke rechten

Een eendenkooi is van oorsprong een plek waar in het wild levende eenden werden gevangen voor consumptie. Een eendenkooi bestaat uit een flinke vijver waar enkele smalle sloten op uitkomen, de zogenaamde vangpijpen.

Het hebben en houden van een eendenkooi is enkel toegestaan aan diegenen die beschikken over een zogenaamd recht van eendenkooi. Een dergelijk recht – niet geregeld in en daterend van voor de inwerkingtreding van het (oude) Burgerlijk Wetboek (op 1 oktober 1838) – wordt wel aangeduid als een ‘oud zakelijk recht’.

Het recht van eendenkooi dekt eigenlijk twee te onderscheiden rechten, namelijk enerzijds het kooirecht en anderzijds het afpalingsrecht. Het kooirecht omvat het zakelijk recht om op een bepaald stuk (grond en) water eenden te vangen met behulp van de hiervoor beschreven ‘kooiconstructie’. Het afpalingsrecht omvat een zakelijke last waarmee de rondom de eendenkooi gelegen gronden zijn bezwaard.

De eendenkooi heeft tegenwoordig vooral een functie op het gebied van natuurbeheer, als een vrijplaats voor vogels.Een eendenkooi is in feite een natuurreservaat. Een natuurmonument dat alleen door de kooiker en zijn helpers wordt betreden en waar de grootst mogelijke rust heerst. Eendenkooien worden steeds vaker gebruikt om eenden te ringen voor wetenschappelijk onderzoek. Door middel van ringonderzoek kan een telling bijgehouden worden van watervogels die zich in een bepaald gebied bevinden.

Hoewel het recht van eendenkooi als ambachtsgevolg in het gebied van de heerlijkheden Sinoutskerke en Baarsdorp toekomt aan M.J. van Huykelom van de Pas kan dit recht niet meer worden uitgeoefend omdat het door niet-uitoefening (non-usus) is vervallen. Dit betekent dat een ieder, met toestemming van de minister, een eendenkooi kan aanleggen. Sinds de inwerkingtreding van de Wet Natuurbescherming (2017) is het weer wettelijk toegestaan om dit te doen.

Heerlijkheden Sinoutskerke en Baarsdorp, moderne historie!