mail@sinoutskerke-baarsdorp.nl

Heerlijk Plantrecht

heerlijke rechten

Het plantrecht is het oude zakelijke recht om (de eigendom van) beplantingen te hebben op grond die aan een ander toebehoort. Dit heerlijk recht komt in Zeeland voor als ambachtsgevolg en hangt vaak samen met het recht van etting (schapendrift).

Van belang is op te merken dat dit plantrecht een geheel andere oorsprong en inhoud heeft dan een pootrecht, en daarmee derhalve slechts gedeeltelijk kan worden vergeleken. Dit verschil is met name van belang omdat pootrecht uitsluitend betrekking heeft op het planten van bomen en ander houtgewas, terwijl een plantrecht ook betrekking heeft op andere plantsoorten.

Dit ambachtsheerlijk recht is in de ruilverkavelingsacte van 1980 geëerbiedigd, zij het dat zij wel is beperkt. In de akte van toedeling is namelijk opgenomen dat "eigenaren van bomen, staande op de bermen van wegen die aan het Waterschap zijn toegewezen ingevolge het besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland of ingevolge het plan van toedeling nog gedurende dertig jaar na de datum van deze akte het recht [behouden, red.] de hun toekomende bomen te kappen onder de betaling dat zij minimaal vijf centimeter onder het maaiveld worden afgezaagd".

Heerlijkheden Sinoutskerke en Baarsdorp, moderne historie!