mail@sinoutskerke-baarsdorp.nl

Verlijbrief

heerlijke rechten

Een verlijbrief, ook wel charter genoemd, is een akte waarmee formeel de eigendom van heerlijke rechten en daarbij behorend onroerend goed werd overgedragen. In Zeeland werden verlijbrieven uitgegeven door de Graaffelijkheid, later de Gecommitteerde Raden van de Staten 's Lands en de Graaffelijkheid van Zeeland geheten.

In verlijbrieven werden de heerlijke rechten doorgaans niet specifiek genoemd. Er werd volstaan met aan te geven dat iemand gerechtigd was tot een bepaald gebied met ambachtsrecht en ambachtsgevolgen (heerlijke rechten). In het charter van 19 september 1409, waarmee Colijn van Baersdorp met de heerlijkheden wordt beleend staat dit als volgt omschreven:

"Willem, enz. doen cond allen luden, dat wy geconfirmeert, ende verleent hebben, confirmeren, ende verlenen mit desen brieve onsen geminden Heren Boudyn van Baersdorp, Ridder, alsulke coip, als hu tgeghens Colyn van Baersdorp, sinen Oem, gecost heeft, dats te wete dordalfhondert gemete ambochts, ambochtsgevolch, luttel min, ofte meer, mid molen, mid hofsteden, gelegen in den prochien van Baersdorp, ende Symontskerck". De volledige tekst kunt u lezen door hier te klikken.

Voor de beantwoording van de vraag welke rechten deze ambachtsgevolgen zijn, geldt dat dit naar Zeeuws recht alle rechten zijn die niet uitdrukkelijk door de landsheer zijn voorbehouden of die vóór de uitgifte niet aan een ander toebehoorden.

In het geval van de heerlijkheden Sinoutskerke en Baarsdorp zijn vele van dit soort documenten uitgegeven, omdat er in het verleden meerdere en wisselende eigenaren waren. Tegenwoordig is er nog maar een eigenaresse, die haar rechten terug voert op verlijbrieven, die in het heerlijkheidsarchief zijn opgenomen.Een van deze verlijbrieven kunt u bekijken door hier te klikken. Het betreft een akte van 18 juli 1787, waarin Jan Hendrik Eversdijk verlijd wordt met een deel van de heerlijkheden Sinoutskerke en Baarsdorp.

Heerlijkheden Sinoutskerke en Baarsdorp, moderne historie!